คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเล ซาซง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 0898567727
ชื่อ-นามสกุล : นางดรุณี จิราพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0871987365
ชื่อ-นามสกุล : นางสำเภา เกรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0897682567
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ประคุณคงชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0899597187
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0856060808
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัส หมื่นเทพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0612696244
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการวุฒิ วุฑฺฒิโก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0862006892
ชื่อ-นามสกุล : นายประน้อม วงษ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0872088016
ชื่อ-นามสกุล : นายสน จันทร์เพิ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร ยาโม้
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบาล สุวรรณสารารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาน แปลงดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ปันปา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา
เบอร์โทร : 0819538653