กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชนิดาภา อัศวินิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 084 - 865 - 6599
อีเมล์ : chani2514@hotmail.com