กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกฤตติกา กาวิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 083 - 870 - 8742
อีเมล์ : nvtoday@hotmail.com

นางอำพรรณ ไพเราะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 085 - 875 - 2392
อีเมล์ : Ampan05@hotmail.com

นางทัดดาว สุวิมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 081 - 680 - 0129
อีเมล์ : suvimal_2615@hotmail.com