วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนน้ำริดวิทยา เป็นโรงเรียนดี นักเรียนมีคุณธรรมเด่น มุ่งเน้นกิจกรรมสนองพระราชดำริ


คติพจน์

  “ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” 

  หมายถึง  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


ปรัชญา

                เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม